Chuyên đề: Hướng dẫn đánh giá học sinh Tiểu học theo Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016 và Văn bản hợp nhất sô 03/VBHN-BGDĐT ngày 28/9/2016.

Chuyên đề: Hướng dẫn đánh giá học sinh Tiểu học theo Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016 và Văn bản hợp nhất sô 03/VBHN-BGDĐT ngày 28/9/2016.

VĂN BẢN HỢP NHẤT THÔNG TƯ 30 VÀ 22 QUY ĐỊNH

Đánh giá học sinh tiểu học

VĂN BẢN HỢP NHẤT THÔNG TƯ 30 VÀ 22 QUY ĐỊNH

Đánh giá học sinh tiểu học


Danh mục:

Bài viết liên quan