Họp mặt 8/3; Năm học 2018-2019

Họp mặt 8/3; Năm học 2018-2019

 Trước đây phụ nữ chỉ có quyền làm vợ, làm mẹ. Ngày nay phụ nữ đã có quyền bình đẳng giới, không chỉ bằng sự nhận thức và nhạy cảm của xã hội mà bằng cơ chế và chính sách, là những điều kiện hỗ trợ nhằm nâng cao vai trò, vị trí và tăng cường sự tham gia của phụ nữ trên các lĩnh vực lao động sản xuất, học tập nghiên cứu trong xây dựng gia đình và xã hội. Dù ở cương vị nào, lĩnh vực nào hay hoàn cảnh nào thì phụ nữ cũng thể hiện được vai trò của mình đó là: “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.

 

 

 


Danh mục:

Bài viết liên quan