Kế hoạch thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP của Chính phủ

Kế hoạch thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP của Chính phủ

UBND tỉnh Bạc Liêu vừa ban hành Kế hoạch số 111/KH-UBND triển khai, thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2018 của Chính phủ.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu người đứng đầu các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tiến hành tổ chức triển khai chính sách tinh giản biên chế theo trình tự: Phối hợp với cấp ủy, tổ chức Công đoàn và các tổ chức chính trị cùng cấp tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chính sách tinh giản biên chế đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; rà soát chức năng, nhiệm vụ để xác định những nhiệm vụ không còn phù hợp cần loại bỏ; sắp xếp lại tổ chức, gắn với quy chế làm việc, cải cách thủ tục hành chính, loại bỏ tổ chức trung gian; thực hiện chủ trương tinh giản biên chế cán bộ, công chức, viên chức, bảo đảm không tăng tổng biên chế so với biên chế được giao năm 2015; từng cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch thực hiện tinh giản biên chế hàng năm theo đúng quy định; đảm bảo chỉ tiêu tuyển dụng số cán bộ, công chức, viên chức mới không quá 50% số biên chế đã thực hiện tinh giản và giải quyết chế độ hưu đúng tuổi hoặc thôi việc theo quy định của pháp luật; rà soát, bố trí, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo đề án vị trí việc làm đã được phê duyệt; nghiêm túc thực hiện đánh giá cán bộ, công chức, viên chức hàng năm theo quy định của Chính phủ.

Kế hoạch cũng nêu cụ thể các trường hợp tinh giản, chính sách tinh giản biên chế, cách tính trợ cấp, nguồn kinh phí thực hiện tinh giản biên chế, quy trình tổ chức thực hiện.

Để tổ chức thực hiện, UBND tỉnh giao Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện chịu trách nhiệm tổ chức triển khai, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc (nếu có) thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ theo quy định. Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc lập danh sách đối tượng tinh giản biên chế trên cơ sở xác định cơ cấu, số lượng theo từng vị trí việc làm; đánh giá phân loại công chức, viên chức hàng năm; theo tình trạng sức khỏe và dự toán kinh phí thực hiện tinh giản biên chế; đồng thời, tổng hợp danh sách tinh giản biên chế gửi về Sở Nội vụ, Sở Tài chính thẩm định theo định kỳ 02 lần/năm.

Nội dung chi tiết đề nghị xem tại tệp kèm theo.

 Thanh  Sơn


Danh mục:

Bài viết liên quan