Danh hiệu: Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh

Danh hiệu: Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh

Tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh

Có thành tích xuất sắc từ năm 2011-2012 đến năm 2013-2014, theo Quyết định sơ 158/QĐ-UBND, ngày 25 tháng 01 năm 2016

Thành tích xuất sắc từ năm 2011-2012 đến năm 2013-2014, theo Quyết định sơ 158/QĐ-UBND, ngày 25 tháng 01 năm 2016


Danh mục:

Bài viết liên quan