Tiết dạy minh họa theo phương pháp "Bàn tay nặn bột" bài "Lắp mạch điện đơn giản".